اعصاب مغزی


می دانيد که ۱۲ عصب اعصاب مغزی ناميده می شوند يعنی مستقيما به مغز مي روند. برخی از اين اعصاب سمپاتيک و برخی ديگر پاراسمپاتيک اند :

دوازدهمين عصب مغزی هیپوگلولوس است که برای حرکت زبان است.
يازدهمين عصبی است که به کمک عصب واگ می آيد(accesory)
دهمین عصب واگ است (پاراسمپاتيک)
نهمين عصب زبانی- حلقی است.برای حس منطقه گوش و حلق و بینی است.(اعصاب پاراسمپاتیک هم دارد)
هشتمين عصب تعادلی- شنوايی است(کاملا حسی است)
هفتمين عصب facial يا صورتی است که عضلات صورت را تحت کنترل دارد(اعصاب پاراسمپاتيک هم دارد)
ششمين برای حرکت چشمها به طرفين است

vagus.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید