سروتونين

سروتونین نوعی انتقال دهنده عصبی است که نقش مهمی در خوابیدن،تعدیل حالت و رفتار،اشتهاو...دارد والبته به تحريک حرکات دودی روده نیز کمک می کند.در جریان انعقاد خون نیز از پلاکتهای پاره آزاد شده و باعث تنگ شدن رگها می شود.لیسرژیک اسید دی اتیل آمید( L.S.D )ماده ای مخدر است که عمل سروتونین را خنثی می کند.وقتی موادی ضد سروتونین مصرف شوند دیگر خوابیدن غیرممکن میشود.البته تا یه جایی!

دیده شده که سروتونین با اثر بر سلولهای سرطانی آنها را وادار به خودکشی دسته جمعی می کند.این حالت در مورد تومورهای مغزی و سرطانهای لنفاوی است.

اگر به آمینواسید تریپتوفان يک OH اضافه شود تبدیل به5_هیدروکسی تریپتوفان میشود(5_HTP)که اگر از آن هم یک گروهCOOH گرفته شود5_هیدروکسی تریپتامین یا سروتونین پدید می آید.

زمانی نیز احتمال می رفت سروتونین در بیماری میگرن نقش داشته باشد.اتصال سروتونین به برخی سلولها تحريک کننده علائم افسردگی می باشدکه داروهای افسردگی مانع اين اتصال ميشود.

 C10H12N2O

 

/ 0 نظر / 31 بازدید