خميازه!


اگر فردی را مشاهده کنيم که خميازه می کشد و يا درباره ی خميازه مطالعه کنيم و يا حتی به آن فکر هم کنيم ناخودآگاه خميازه می کشيم(من نمی گم پژوهشگران آمريکايی در واشنگتن می گويند!)

اين به خاطر اينه که يک سری اعمالی در مغز انجام می شود .نهاد(هستهء مرکزی ناخودآگاه انسان) تابع اصل لذت بوده و به طور غريزی هر تنشی را با لذتی جايگزين می سازد تا انسان از تنش رهايي يابد. عطسه کردن ، خميازه  کشيدن و حتی تجارب جنسی زمان خواب از تظاهرات اين بخش از ناخودآگاه ميباشد.
يا اينکه می گويند علت اصلی خميازه کشيدن رساندن اکسيژن کافی به مغز است اما تحقيقات نشان داده که اين پديده در واقع تغيير وضعيت از هوشياری به خواب آلودگی وبرعکس را نشان می دهد.

خميازه يکی از علائم کمبود قند است که به دنبال آن ايجاد می شود معتادا هم برای همين خميازه زياد ميکشنداگر قند کافی به خون برسانيم آثار خستگی را از بين رفته و خميازه های پی در پی متوقف می شود.

جالبه که بدونيد آدما اولين بار در سه ماهه ی اول جنينی خميازه می کشند

۱)از پروين عزيز هم به خاطر توجهش ممنونيم

۲)حميد عزيز هم می تواند برای اينکه راجع به مارها بيشتر بدونه کتاب((جانور شناسی ـجلد چهارم <مهره داران>نوشته ی طلعت حبيبی ـ انتشارات دانشگاه تهران))را مطالعه کند.بيشتر از اين...........!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید