کدوم ماله بابا،کدوم ماله مامان!

نشانه گذاری ژنومی genom imprintingيک پديده ی epigenetic است که موجب تفاوت در بيان يک ژن يا يک منطقه از ژنوم در يکی از جنسهای نر و ماده در طی گامتوژنز می شود.به اين پديده parent of origin effect يا نشانه گذاری والدينی parental imprinting گفته می شود.در نشانه گذاری والدينی در يک فرد،يک نسخه از يک ژن که از يکی از والدين مثلا (باباش) به ارث می رسدبيان نمی شه و خاموش است. و نسخه ديگر همان ژن که از والد ديگر مثلا (مامانش) به ارث می رسد روشن است.با اينکه هنوز معلوم نيست مکانيزم اين عمل چيست ولی می گويند:۱)نشانه گذاری مناطق خاص ژنوم با متيله شدن آ» مشخص می شه.۲)طرح مناطق نشانه گذاری شده در زنان و مردان متفاوت است،مثلا برای يک ژن معين هميشه نسخه ی پدری نشانه گذاری  ميشود و خاموش می ماند تا نسخه ی مادری قلمرو بیان را تصرف کند يا برعکس.(جه ايثاری...با توجه به مطالب قبلی)

کروموزومهای پدری و مادری زيگوت هرکدام با طرح خاص خود نشانه گذاری شده اند و اين طرح اغلب در طی ميتوزهای متوالی ثابت باقی می ماند.ولی....در ميوز که نتيلاسون مناطق نشانه گذاری شده حذف می شوند بعد از تقسيم دوباره کروموزومها شروع به طراحی می کنند.

مثالهايش رابعدا می گويم!

تا ديداری ديگر...

/ 0 نظر / 50 بازدید