سوال تکاملی

سلام...من کلی از جواب هاتون ذوق کردم!

 به خصوص توضيحات کامل محمد رضا و لطف پوران و اين هم نظرات بزرگتر ها و بزرگان . ولی باز هم منتظريم که جديد بشنويم. راستی به زودی در باره متيلاسيون DNA خواهم نوشت و همه بچه های باشگاه می دونن که چه چيز هيجان انگيزيه!

1)تعداد جنسها در همه جانداران منحصر به دو نيست. در برخي جانداران ممكن است جنسها متعدد باشند. براي مثال يكي از پروتتوزوئر هاي مژكدار بنام پارامسيوم بورساريا داراي هشت جنس يا هشت نوع آميزشي هست. اقراد هر يك از اين جنسها قادر به آميزش با افراد همجنس خود نيستند.اما ميتوانند با افرا د هر يك از هفت جنس ديگر آميزش برفرار كنند.در برخي مواقع ممكن است دو تا يا بيشتر از اين جنسها در يك فرد بطور همزمان وجود داشته باشند به برخي از حالات اين مورد Freemartinism گفته ميشود. اما نكته ايكه بايد به آن توجه كنيد اين است كه: اينكه تعداد جنسها در يك گونه دوتا باشد يا بيشتر اهميت زيادي ندارد . اهميت وجود جنسيت اين است كه از طريق آن تنوع ژنتيكي ايجاد ميشود.از اين تنوع ژنتيكي است كه فرايند تكاملي انتخاب طبيعي ماده خام مورد نياز گونه هاي سازگار تري را كه معمولا زنده مي مانند را فراهم مي آورد. و اما در مورد اينكه چرا ما ( بعنوان انسان) داراي فقط و فقط دو جنسيم (البته اگر افراد هرمافروديت و اينتر سكس را در نظر نگيريم) بايد بگويم كه علت آن به مسير تكاملي انسان بر ميگردد. در طول تكامل ممكن است تعداد جنسها در موجودات اوليه ايكه انسان و ديگر جانوران از آنها منشا گرفته اند ( براي مثال يك تك سلولي در درياهاي آزاد) بيشتر بوده است اما در همان اوايل احتمالا بعلت اينكه حالت دوجنسي نسبت به حالت تك جنسي بقاء بيشتري داشته است ( براي مثال در صورتي كه حالت سه جنسي داشتيم احتمال تركيب سه گامت مختلف با هم پيش مي آمد و زگوتي تريپلوئيد ايجاد ميشد كه امكان بقا نداشت........) حات دو جنسي انتخاب شد.

2)دليل وجود دندانهاي شيري اين است كه در كودكان بعلت كوچك بودن دهان نياز به دندانهاي كوچكي هست ولي با رشد كودك وبزرگتر شدن دهان آن در مرحله بعد نياز به دندانهاي بزرگتر است.

۳)در بسياري از جانداران تعيين جنسيت از طريق كروموزومهاي جنسي صورت نميگيرد و آنها كروموزوم جنسي ندارند. براي مثال در اغلب خزندگان مانند مار بوآ ، مار پيتون، كروكوديل و......تعين جنسيت از طريق عوامل محيطي مانند دما صورت ميگيرد. اما قرار گرفتن ژنهايي كه در تعيين جنسيت نقش دارند بر روي كروموزومهاي جنسي، نسبت به قرار گرفتن آنها بر روي كروموزومهاي اتوزوم داراي مزايايي است كه از آنجمله ميتوان به اين اشاره كرد كه در صورتي كه اين ژنها بر روي كروموزومهاي جنسي (كه داراي دونوع متفاوت هستند) قرار بگيرند، راحت تر ميتوان تفاوت در بيان آنها را در دو جنس مختلف ايجاد كرد كه از نظر انژتيك براي سلول به صرفه تر است. وجه تمايز زن و مرد در كروموزومهاي جنسي است و با توجه به هومولوگ بودن اتوزومها، وجود ژنهاي متفاوت مربوط به جنسيت روي آنها بي معني است.

/ 0 نظر / 6 بازدید