Transcription I

سلام

با وجود اينکه وبلاگ های پرشين بالا نمی آد ولی من قصد آپديت کردن دارم و می خوام يک مقدار در مورد رونويسی بنويسم.

*اول اينکه فرق DNA و RNA در چه چيزهاست: اول اينکه در RNA به جای T باز U داريم. دوم اينکه در قندهای RNA در 2' يک گروه هيدروکسيل دارد.

* ساختن RNA نياز به پرايمر ندارد.

* نقش RNA هم ساختاری است و هم آنزيمی. ولی DNA فقط نقش ساختاری دارد.

* مواد لازم برای رونويسی:

- tamplate

- nucleotides

- Mg ++  که کوفاکتور برخی آنزيم های رونويسی محسوب می شود.

* واکنش کلی رونويسی:

(NMP) n + NTP ----> (NMP) n+1  + Ppi

RNA  polymerase به DNA دورشته ای تمايل بسيار زيادی دارد ولی در شرايطی در آزمايشگاه هم می تواند به تک رشنه متصل می شود.

و بديهی است که رونويسی سه مرحله دارد:initiation , elongation , termination

تو يادداشت بعدی در مورد مرحله آغاز می نويسم.

/ 0 نظر / 6 بازدید