دريچه ميترالدريچه های دهليزی بطنی ـ سه لختی و ميترال ـ مانع از برگشت خون از بطن ها به دهليز ها در خلال سيستول می شوند تمامی اين دريچه ها به طور غير فعال باز و بسته می شوند به عبارت ديگر آن ها هنگامی باز می شوند که اختلاف فشار خون را به سمت جلو براند و وقتی بسته می شوند که اختلاف فشار باعث حرکت خون رو به عقب می شود. بنابر علل مشخص آناتوميک دريچه های نازک دهليزی بطنی تقريبا بدون جريان برگشتی خون بسته می شود.


mitral.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید