المپياد ۴

جواب سوال دفعه قبل:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1-     گزینه  ه  درست است.

منظور از انتخاب مصنوعی دخالت انسان در قوانین موجود در طبیعت است و در مقابل انتخاب طبیعی قرار دارد. انسان با انتخاب کردن گونه های خاصی از ذرت و گاو ( سال ها پیش انسان بدون این که چیزی ار علوم زیستی بداند دست به انتخاب می زده است . مثلا تمام مرکبات که الان ما داریم چندین هزار سال پیش وجود نداشته اند و  همه از انتخاب مصنوعی روی نارنج به وجود آمده اند) تغییرات زیادی در نژادهای مختلف و فراوانی آن ها به وجود آورده است تا به انواع مفیدتری برسد از طرف دیگر از بین بردن پشه آنوفل و باسیل سل با راه های مختلق باعث تغییرات دیگری شده اند. در میا ن این گزینه ها روبا ه کمتر از همه دست خورده چون سود و زیان ویژه ای نداشته است.

 

و حالا:

6- اگر در مخلوطی که از نوکلئوتید های ریبوزدار که حاوی 60 درصد نوکلئوتید آدنین دار و 40 درصد نوکلئوتید سیتوزین دار است به طور تصادفی RNA هایی ساخته شود و سپس به پروتئین ترجمه شوند کدام اسید آمینه از همه بیشتر و کدامیک از همه کمتر ساخته می شود؟ ( برای این سوال از جدول رمزگان ژنتیک کمک بگیرید)

الف) آسپاراژین _ پرولین              ب) ترئونین _ هیستیدین           ج) لیزین _ هیستیدین

د) لیزین _ پرولین                  ه) گلوتامین _ آسپاراژین

 

/ 0 نظر / 13 بازدید