فتوسنتز


وبلاگ مارو ریخته بودند دور برا همین اول کلامو دوباره گذاشتیم!
بگذريم...
با عرض تبريك به همه ي المپياد زيستيا!
خلاصه ي مكانيسم عمل فتوسنتز به اين شرح اعلام مي شود:
انرژي نوراني موجب تحريك مولكول هاي كلروفيل شده والكترون هاي پر انرژي به خارج پرتاب مي شود.اين انرژي صرف تجزيه ي آب و بوجود آمدن مواد شيميايي پر انرژي مانندATPو2NADPHمي شود. در مرحله ي ديگر كه نيازي به انرژي نوراني نيست(مرحله ي تاريكي فتوسنتز)به كمك ATPو2NADPHحاصل از مرحله ي نوري فتوسنتز،از2CO طي مراحل مختلف با حضور آنزيمها گلوكز به وجود مي آيد كه براي تشكيل يك مولكول آن 18 مولكول ATPو12مولكول 2NADPHلازم است.
بعد از مرحله ي نوري o2 آب تجزيه شده خارج مي شود وهيدروژن والكترون آن در مرحله تاريكي وارد عمل مي شوند.در ضمن مولكول هاي پرانرژي آ.ت.پ.ساخته مي شود كه در مرحله تاريكي مورد استفاده قرار مي گيرد.در مر حله تاريكي چرخه ي كربن را مي بينيد كه در آن co2طي مراحل زير به گلوكز تبديل مي شود:
1)co2در فرآيند وارد مي شود و كربن آن با كربوهيدرات 5كربني تشكيل قند 6 كربني را مي دهد كه ناپايدار است و بهدو مولكول اسيد 3 كربني (اسيد فسفو گليسيريك)تبديل مي شود.
2)در اينجاست كه هيدروژن و الكترون حا صل از تجزيه ي آب وارد عمل شده و اسيد 3 كربني را مي كاهد و تبديل به قند 3 كربني مي كند و از تركيب بعضي از آنها گلوكز تشكيل مي گردد و بقيه مجددا وارد چرخه شده و در ساخت قند5 كربني شركت مي كنند .
به نقل از كتاب خلاصه ي درس و تست كامل زيست شناسي!undefinedphotosynthesis.gif

/ 0 نظر / 16 بازدید