خودمون برنده شديم!جايزه مال خودمون!

خوب ديگه دير شد.اين شخصيت مهربان و با پشتکار عالم زيست شناسی کسی جز ارنست ماير نبود!همونی که گونه رو اين طوری تعريف کرد:((مجموعه جاندارانی که می توانند در طبيعت با هم آميزش کنندو زاده های زايا و زيستا(viable)به وجود آورند،ولی نمی توانند با گونه های ديگر آميزش موفقيت آميز داشته باشند.))

خودمون برنده شديم!جايزه مال خودمون!

اينجا شده مثل ستون تسليت ها!

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید