UV و DNA

Spore%20forming%20bacteria.jpg

وقتی که SASP آب اسپور را جذب می کند در واقع فرم Bدی ان آ را به فرم A آن تبدیل می کند.و این موجب افزایش تحمل UV توسط DNA می شود پس اول باید توضیح داد که UV با DNA چه می کند:

نکته : بازهای آلی در DNA می توانند طول موجی تا حدود ۲۶۰نانومتر را جذب کنند.

در باز تیمین یک پیوند دوگانه در بین اتم دو اتم کربن وجود دارد در شرایطی که DNA در فرم B به سر می برد امکان دارد که 2 باز تیمین روی هم (در دو TURNمتفاوت) قرار بگیرند به طوری که یکی بالای دیگری قرار بگیرد. در شیمی باید خوانده باشید که پیوند دو گانه پایداری مولکول را پایین می آورد و به همین دلیل رزونانس به وجود می آید.
این پیوند دو گانه در تیمین هم تمایل برای یک گانه شدن دارد . خوب ، باید بگم این حالت بالای هم قرار گرفتن فقط در فرم B قابل مشاهده است. وقتی که UV به این DNA می رسد موجب باز شدن پیوند دو گانه و ایجاد یک پیوند بین دو تیمین که بالای هم قرار دارند و در واقع دایمر T-T می شود.
این دایمر موجب اختلال در همانند سازی و رونویسی می شود. اشعه UV انرژی اولیه این پیوند را تولید می کند
در A-DNA موقعیت بازها جوری است که امکان پدید آمدن T-T dimere را نمی دهد.

حالا فهمیدین که چه سازوکار هایی وجود دارد و ما بی خبریم؟ یه نکته دیگه اینکه تورو خدا اگه سوال دارین خوب بپرسین ما هم از بقیه می پرسیم و جواب می دیم . بابا این قدر بی بخار نباشین دیگه الان که تابستونه و بی کارین!

/ 0 نظر / 13 بازدید