initiation of transcription

 اول بذارين در پروکاريوت ها بررسی کنيم بعد تفاوت های يوکاريوت ها رو می گم.

در آغاز چهار مرحله وجود داره:

۱.closed complex  که در اين جا آنزيم به رشته متصل می شود.

۲. open complex   که دو رشته DNA از هم جدا می شوند

۳. conformational change  که در اين حالت آنزيم به elongation form در می آيد.

۴. promoter clearance‌ که در اين جا آنزيم جدا می شود.

RNA pol‌ دارای ۵ تا زير واحد است. (σ،  βَ ، β، αα و ω )اين زير واحد σ يک خانواده است يعنی انواع زيادی دارد واين امر خيلی طبيعی است چون اين زيرواحد کار شناسايی پروموتور را برعهده دارد و بايد گونه گون باشد.

اتصال زير واحد σ به آنزيم در سلول يک عمل خودبه خودی است و نيازی به آنزيم و انرژی ندارد ( مثل سوارشدن ريبوزوم ها)

وقتی آنزيم سوار شد دو رشته را از هم جدا می کند و از روی رشته الگو شروع به رونويسی می کند . وقتی رونويسی شروع شد يک heteroduplex بين DNA , RNA به وجود می ايد که طول آن حدود 8 جقت باز است ( بقيه که قبلا ساخته شدن کم کم از DNA جدا ميشن)

راستی يک نکته : عکس به هيچ وجه تزيينی نيست. و اين يک آر ان ای پليمراز واقعی است

 

/ 0 نظر / 3 بازدید