سايتوکاين در سرطان درمانی

سايتوکاين ها پروتيين هايي هستند که مستقيما به سلول هاي سرطاني حمله ميکنند.در ضمن نقش بسيار مهم ديگر انها ارتباط برقرار کردن بين ساير سلول هاي ايمني است. روش هاي متعددي در درمان سرطان ها مورد استفاده قرار مي گيرد از ان جمله:

1-nonspecific immunomodulating agents: روشي است که در ان با استفاده از داروهاي خاصي سيستم ايمني را در جهت توليد هر چه بيشتر سايتوکاين و انتي بادي تحريک مي کنند که اين امر باعث سرکوبي ها چه زودتر سرطان و بهبودي عفونت مي شود. سرکوب عفونت در بيماران سرطاني امري مهم است.
2-biological response modifiers(BRMs: در اين روش با استفاده از داروهاي سنتز شده در ازمايشگاه ها سعي ميشود تا روش مبارزه بدن در مقابل سلول هاي سرطاني را تغيير دهند.
اين عمل به سه منظور انجام مي شود:
*ارتقا توانايي دستگاه ايمني در جهت مبارزه با سلول هاي سرطاني
*افزايش حساسيت سلول هاي ايمني به طوري که انواع بيشتري از سلول هاي ايمني و با تعداد بيشتري درگير مبارزه با سلول هاي سرطاني شوند.
*کمک به سلول هاي ايمني در مبارزه با سلول هاي سرطاني
در اين روش از اينترفرون ها-اينترلوکين ها-فاکتور هاي محرک کلوني"CSFs" - انتي بادي-سايتوکاين و واکسن استفاده مي شود.

1-اينترفرون ها:اين مواد به طور طبيعي در بدن ساخته ميشوند ولي امروزه به طور مصنوعي ساخته شده و به بيماران سرطاني تجويز مي شود.ان ها به سيستم ايمني در روشي که با ان با سلول هاي سرطاني مبارزه مي کند ياري مي رسانند. ان ها يا به طور مستقيم روي سلول هاي سرطاني اثر گذاشته و باعث کاهش سرعت رشد انها ميشوند يا طي مکانيسم هايي تا حدودي منجر به تغيير عملکرد سلول سرطاني و بازگشت ان به حالت اوليه ميشوند.بعضي از انها نيز باعث تحريک NK cells-T cells و ماکروفازها ميشوند.

اينترلوکين ها:موادي هستند که به طور عمده باعث تحريک رشد و فعاليت انواع متنوعي از سلول هاي ايمني ميشوند. اين مواد به طور طبيعي در بدن ساخته شده ولي در درمان سرطان ها به طور سنتزي به بيماران داده ميشوند. تجويز انها در جهت فعال کردن سلول هايي مثل لنفوسيت ها ميشود که نقش بسيار مهمي در جهت مبارزه با سرطان دارند.

CSFs: پروتئين هايي هستند که به منظور تحريک مغز قرمز استخوان براي ساختن هر چه بيشتر سلول هاي خوني به بيماران داده ميشود.بدن در اين شرايط بيش از هر موقع ديگر به گلبول هاي سفيد و قرمز نياز دارد. اين مواد در کنار شيمي درماني به بيماران داده ميشود تا هم توانايي سيستم ايمني بالا رود و هم از عوارض جانبي شيمي درماني مثل کم خوني تا حدي کاسته شود.وقتي بيماري تحت شيمي درماني قرار مي گيرد به خاطر عوارض داروها و سموم از توانايي بدن براي ساختن سلول هاي خوني کاسته شده و فرد در معرض عفونت و کم خوني قرار ميگيرد. تجويز انها تا حد بسيار زيادي توانايي بدن را براي دريافت دزهاي بالاتر دارو طي شيمي درماني بالا ميبرد چراکه مغز استخوان قادر به جايکزين کردن سلول هاي خوني از بين رفته مي باشد

MONOCLONAL ANTIBODIES : موادي هستند که در ازمايشگاه ها ساخته شده و از طريق اتصال به سلول هاي سرطاني مانند انتي بادي ها منجر به مرگ سلول هاي سرطاني ميشوند.انها اسيبي به سلول هاي خودي وارد نمي کنند. يکسري سايتوکاين ها به طور مصنوعي در ازمايشگاه ها ساخته مي شوند که به طور کلي يا در شناسايي سلول هاي سرطاني به سيستم ايمني کمک مي کنند
يا در نابود سازي انها.سايتوکاين ها پس از تزريق در سراسر بدن پخش شده و ميارزه خود را عليه سلول هاي سرطاني اغاز مي کنند در درمان سرطان ها از انواع خاصي از سايتوکاين ها که مورد
تاييد FDA مي باشند استفاده مي شود از جمله:
interferon alpha-interleukin 2-interleukin 12-GM,CSF
البته شايان ذکر است که ساير سايتوکاين ها نيز در درمان سرطان ها نقش دارند ولي به دليل عوارض جانبي يا ساير عوامل ديگر (خنثي کردن عمل سايتوکاين هاي ديگر-سمي و اسيب رسان بودن دزهاي بالا-...)هم اکنون مورد استفاده قرار نمي گيرند و يا کمتر قرار مي گيرند. در حال حاضر تحقيقات وسيعي روي انها در حال انجام است.

منبع آن برای شما غير قابل دسترسی است!

/ 0 نظر / 12 بازدید