DNA methylation

کلی نوشته بود ولی پرشين حسابی قاطی کرده و من دوباره بايد بنويسم در باره متيلاسيونDNA و کارهای اون. ولی اين دفعه خيلی فهرست وار:

نقش دارد در:

۱. همانند سازی

۲. ترميم

۳. inactive X در پستانداران

۴. جلو گيری از transciptional noise

۵. imprinting ژن ها

۶ دفعه قبل ۹ تا مورد نوشته بودم ولی پاک شد.

جدا فکرمی کرديد اينقدر متيله شدن DNA مهم باشد؟

/ 0 نظر / 8 بازدید