کپی برابر اصل!

twins.jpg


همسانه سازي يا كلونينگ از ديرباز در طبيعت به صورت يك امر عادي و به عنوان يك روش تكثير غير جنسي رخ مي داده است.
اصولاً همسانه سازي فرآيند تكثير غير جنسي و توليد موجود زنده همانند تك والد خود مي باشد. بنابراين اين امر به هيچ وجه غير طبيعي نمي باشد و در بعضي موجودات يك نوع روش تكثير به شمار مي رود.
در موجودات تك سلولي در اثر تقسيم سلول، دو سلول يكسان به وجود مي آيد كه از نظر ذخيره ژنتيكي كاملاً مشابه يكديگر و والد خود مي باشند، مانند باكتريها كه با تقسيم هاي متوالي يك سلول اوليه توده اي سلولي به وجود مي آيد كه كلني نام دارد.
اما همسانه سازي فقط در موجودات تك سلولي مانند باكتري و مخمر به عنوان يك روش تكثير غير جنسي ديده نمي شود، بلكه در تعدادي از موجودات پرسلولي مانند بعضي نرم تنان و ميگوها نيز مشاهده شده است.
در توليد مثل رويشي كه نوعي تكثير غير جنسي مي باشد تمامي موجود زنده يا بخشي از آن به عنوان واحد توليد مثل عمل مي كند. در موجودات تك سلولي، كل سلول به عنوان واحد توليد مثلي و از راه تقسيم، عمل تكثير صورت مي دهد ولي در بعضي موجودات پرسلولي فقط بخشي از موجود به صورت واحد توليد مثلي عمل مي كند و موجود جديدي را توليد مي كند. توليد مثل رويشي در جانداران پر سلولي به دو صورت در طبيعت مشاهده مي شود. در روش اول كه جوانه زدن نام دارد، يك يا چند موجود جديد به تدريج در سطح بدن موجود زنده يا بخشي از آن، مانند قطعه از برگ گياه، شكل مي گيرند و پس از مدتي از والد اصلي جدا مي شوند و زندگي مستقل خود را به عنوان يك موجود ديگر آغاز مي كنند. اين پديده به وفور در گياهان و جانوراني مانند هيدر يا انواع اسفنجها ديده مي شود.
در روش ديگر كه قطعه قطعه شدن نام دارد، جاندار مبادرت به قطعه قطعه كردن خود مي نمايد و هر يك از قطعات تبديل به يك موجودي مستقل ميگردد و به اين ترتيب عمل توليد مثل صورت مي گيرد. اين نوع تكثير در بعضي جلبك ها، خزه ها، كرمها و شقايق دريايي ديده ميشود.
نوپديدي نيز روشي جالب و مشابه تكثير به روش قطعه قطعه شدن مي باشد كه در آن بخشي از بدن جاندار كه بنا به دليل مختلف جدا شده است، توسط جاندار ترميم شده و از نو پديد مي آيد و در بعضي موارد بخش كوچكتر جدا شده مانند قطعه اي از گياه، بازوي قطعه شده ستاره دريايي و يا قطعه اي از يك كرم خاكي خود تبديل به موجود جديد و كاملي مي شود. لازم به ذكر است كه در موجودات عاليتر امكان ترميم بافت از دست داده و همچنين امكان موفقيت در همسانه سازي كاهش مي يابد و اين روند را مي توانيد در گياه، كرم، ستاره دريايي و در نهايت انسان مشاهده كرد.
تمامي اين روشهاي توليد مثلي، از موارد تكثير غير جنسي مي باشند كه هر گاه شرايط محيطي مناسب فراهم آيد، بدون نياز به بافت يا اندام تخصص يافته اي، توليد موجودي كاملاً همانند پايه والدي صورت مي گيرد.

::برگرفته از وبلاگ کسری::

/ 0 نظر / 3 بازدید