زندگی انگلی!

* در زندگی انگلی رابطه بسيار تخصصی بين انگل و ميزبان وجود دارد و به ميزبان از لحاظ انرژی ضربه زده می شود.
*ساپروفيت ها را نبايد با انگل ها اشتباه کرد زيرا آنها به ميزبان ضرر نمی زنند. مثل باکتری های روی پوست.
*کرم کبد گوسفند يک کرم پهن برگی شکل است مه در مجاری صفراوی بالغ می شود و توليد مثل می کند. اين کرم ـ فاسيول ـ تخم هايش را به لوله گوارش ريخته که همراه مدفوع دفع شوند.
*کرم آسکاريس خيلی با انسان تخصصی شده است و اين کرم لوله ای در روده زندگی می کند و از طريق مدفوع تخم هايش را دفع می کند.که اگر تخم ها در خاک برود می تواند به افراد ديگر منتقل شود در غير اين صورت اگر مستقيما وارد بدن شود در لوله گوارش تخريب شده و بيماريزا نخواهد بود.
اين کرم نر و ماده جدا دارد . نر خيلی به دما حساس است و در اثر تب از بين می رود در نتيجه ماده فقط تخمک لقاح نشده توليد می کند.
*کرمک ها در راست روده زندگی می کنند.ماده ها در طول شب از مقعد خارج شده تخم گذاری می کنند که موجب خارش در مقعد می شود.
*کرمک ـ اکسيول ـ بر خلاف کرم آسکاريس مرحله واسطه ای ندارد.اين کرم طول عمر کمی دارد.
*کرم آسکاريس و اکسيول تک ميزبانه اند.

TN_032b.JPG

/ 0 نظر / 16 بازدید