بازی مسخره ی تکامل!

دوستان عزيز:
ببخشيد ميدونيم که خيلی دير شد ولی اين بخش مربوط به من بود و من يک کم سهل انگاری کردم.حالا!
خب؛ پس بحث فلسفه را با تکامل می خواهید جور کنید بعد می بینید نمیشه!
از لحاظ تکاملی همه چيز تا حدودی خودبه خود و با واسطه ی فراوانیه انرژی به صورت های مختلف انجام شد يعنی آرام آرام مولکولهای آلی و بعد يک RNA كه با شكل الانش خيلي فرق داشت و يك شبه غشايي با RNA درونش به وجود آمد(پدید آمد)!
بعد از مدتي مولكولي پا به عرصه ي حيات گذاشت كه پايه گذار «بازي مسخره ي تكامل» بود و با همکاری RNA و چند تا اسيدآمينه ی ماقبل تاريخ کارش را شروع کرد.بنابراين تمام تقصيرها سر DNA است که با تفاوت هايش با RNA مسير زندگی اين کره را عوض کرد.
از نگاه تکامل آنچه بعد از اين وقايع اتفاق افتاد بدون هیچ واسطه ای جز انرژی بوده است و هيچ کس يا هيچ چيز جز زمان مسير آن را مشخص نمی کرده است.
بنابراين هيچ موجود زنده ای حتی انسان از ديد تکامل چيزی با عنوان هدف و مقصودبرای خود تعريف نکرده و فقط به دنبال مسير طبيعت کشيده می شود.
آنRNA می توانست هيچ گاه بهDNA تبديل نشود ویا چیز دیگری بشود ــ اگر انرژی کافی و يا مورد استفاده به آن نمی رسيد ــ و حيات جور ديگری باشد يا اصلا حيات نباشد و چيز ديگری باشد. وقتی تکامل تنها با احتمال جلو می رود سوال های آن نيز بايد با قوانين احتمال حل شوند.

پ.ن:در ضمن من اونی که می خواستيد اين مطلب را جواب بده نيستم!!

/ 0 نظر / 3 بازدید