قبلا يادتونه اينجا چه شکلی بود؟

برای اونا که نديدند يا دلشون برای اون روزا تنگ شده يه دوسه روزی اينجا به شکل باستانيش خواهد بود........

تا ما يه کم به اينجا سروسامون بديم.....

*نکته:آخه عزيزان من،چند دفعه بگم تو همين مطلب آخری پيغامتون رو بذارين؟12.gifبابا بذارين مردم ببينن اينجا روابط دو طرفه هست!

*اطلاعيه: اگه مطالب جذاب وجديد زيستی دارين يا خبرای توپ برای ما بفرستيد تا با نام شما به عنوان يک پژوهشگر علوم زيستی در اينجا گذاشته شود!باشد که قدمی برای تشويق محققين اين مرزوبوم برای ارائه ی توانائيهايشان برداشته باشيم! 

/ 0 نظر / 11 بازدید