گليکوزيلاسيون

سلام

اگر شما هم در کلاس يکی را داشتيد که به گليگوزيلاسيون می گفت گيکولوزگاسيون يا گوکوزيلاسيون تشويق نمی شديد بنويسيد اندر وصف Glycolysation:!!!

گلايکو پروتيين ها بر حسب نحوه چسبيدن قند به دو گروه تقسيم می شوند:

۱. N_linked  که در اين ها قند متصل به گروه آمين اسيد آمينه آسپاراژين می شود. سنتز اين ها در RER شروع می شود و در دستگاه گلژی تکميل می شود.

۲.O_linked که قند متصل می شود به زنجيره جانبی اسيد آمينه های تريونين يا سرين.

در شبکه آندوپلاسمی يک مولکول از مشتقات ترپن ها وجود دارد که بين ۷۵ تا ۹۵ کربن در ساختار خودش دارد که نام اين مولکول Dolichol  است! يک انتقال دهنده قند محسوب می شود وقند قبل از اتصال به پروتيين ها بايد به اين وصل شود دوليکول  پيش ساز قندی را با پايه ای به غشا متصل می کند.و در هنگام  گليکوزيلاسيون قند توسط آنزيم هايی از دوليکول به پروتئين منتقل می شود.

يک پيش ساز اليگوساکاريدی برای تمام N_linked ها وجود دارد که دارای ۱۴ مونومر ساکاريدی است: ۲ تا N استيل گلوکوز آمين ؛ ۹ تا مانوز و ۳ تا گلوکز   Glc3Man9(NAc Glc)2 

آنزيمی که اين پيش ساز قندی را انتقال می دهد :

oligo saccharide _ protein taransferase  می باشد و فقط به زنجيره جانبی Asn  منتقل می کند در توالی خاصی که به صورت زير نوشته می شود:Asn - X - Thr/Ser  يعنی يک آسپاراژين يک اسيد آمينه دل به خواه ( که فقط اسيد آمينه پرولين نميتواند باشد) و اسيد آمينه ترئونين يا سرين.

فرايند چسبيدن قند cotranslational است يعنی لازم نيست که سنتز پروتئين تمام شود تا گليکوزيلاسيون آغاز شود.

زمانی که سنتز پروتئين تمام شد يک مانوز و سه تا گلوکز از آن جدامی شود که اين يک سيگنال است برای اينکه برود به گلژی . ولی اگر پروتئين اشتباه تاخوردگی پيدا کرده بود دوباره گلوکوز به پروتئين اضافه می شود و تا وقتی که درست تا خوردگی پيدا نکند قند از آن جدا نمی شود و به اصطلاح degolucosilate نمی شود ( اون  رفيق ما اين کلمه رو هم اينجوری تلفظ می کنه دکوگوروزيله ! )

راستی محض اطلاع ساسان امينی که تدريس اين مباحث رو بر عهده داره: اگر به اين جا تا حالا سرزدی يه خبر بده اگر سوال داشتيم از حضورتون بهره مند بشيم!

/ 0 نظر / 107 بازدید